میز کارگروهی, میز گروهی با پارتیشن

میز کارگروهی پارتیشن دار

میز کارگروهی به سری میزهایی گفته میشود که بصورت ترکبی دو تا چن تایی کنار یا روبروی هم چیده میشوند و در بین آنها از دیوار جداکننده یا پارتیشن استفاده میکنند . این میزهای عمده کاربردشان در فضاهای فلت اداری و جهت استفاده بهینه از تمام فضا میباشد . در جانمایی میزهای کارگروهی ظرافت و هنر چیدمان خلاقانه میتواند باعث ایجاد فضای کاری مطلوب و راحت برای پرسنل شود و برعکس آن هم صادق است

تصاویر میز کارگروهی